بیانات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران درباره ی هنر و هنرمند